Home Duaa(Supplications) Transliteration of Kumayl

Transliteration of Kumayl

Bismilla Hir Rahma Nir Rahim

Alla-Hooma Inni As'aloka Be-Rahmateka llati Vase'at Koolla Shai'in Wa Be-Qoo-vateka llati Qaharat Beha Koalla Shai'in Wa Khaza'a Laha Koalla Shai'in Wa Zalla Laha Kaalla Shai'in Wa Be-Jabaroateka llati Ghalabta Beha Koolla Shai'in Wa Be-'lzzateka llati La Yaqaomo Laha Shai'oon Wa Be-'Azmatekal-Lati Mala.ta Koolla Shai' in Wa Be-Sooltanekal-lazi 'Ala Kaolla Shai'in Wa Be-Vaj-hekal-Baqi Ba'da Fanaa'e Koala Shai'in Wa Be-Asmaa'ekal-Iati Mala-at Arkana Kaalla Shai'in Be-Ilmekal-lazi Ahata Be-Kaolle Shai'inWo Be-Noore Vaj-hekal-Iazi Azaa'alahoo Kaalla Shai'in Ya Nooro Ya QooddoasoYa Av-valal-Av-valeena Ya Akhiral-Akhereena, Alla-Hoommaghfirle-yaz-zon-oobal-lati Tah-tekal-'Asam, Alla-Hoommaghfir-Leyaz-zonoobal-Iati Taghyyerool-Ne'ama. Alla-Hoommagh-firle-yaz-zonoobal-Lati Tahab-besad-doaa'a; Alla-Hoomaghfirle-yaz-zanaobal-lati Taqta' oor-Rajaa' a. Alla-Haomaghfirle-yaz-zonoobal-lati Tonaz-ze-Iooi-Balaa'a, Alla-Hoomaghfirli Koolla Zambin Az-nabto-hoo Wa Koolla Khati'atin Akh-ta-toha Alla-Hoonma Inni Ata-qarrabo Ilahika Be-Zikreka Vas-Tashfe'o

Beka Ila Nafseka Wa As'aloka Be-Joodeka Wa Karameka An Tood-Neyani Min Qoorbeka Wa An Tooze'ani Shookraka Wa An Toolhemani Zikraka, Allo-Hoomma Inni As'aloka So'ala Khaze'im Mootazol-Iil Khashe'im-Matazar-re'in An Toosa Mehani Wa Tarhamani Wa Taj'alni Be-Qismeka Raziyan Qane'an Wa Fee Jami'il-Ahvale Mootavaze'an, Alla-Hooma Wa As'aloka So'ala Manish-taddat Faqatahoo Wa Al1zala Beka 'Indash-Shadaa'ede Hajatahoo Wa 'Azoma Feema 'Indaka Raghba-toho,Alla-Hoomma 'Azoma Sooltanoka Wa 'Ala-Makanoka Wa Khafe-ya Makroka Wa Zahara Amroka Wa Ghalaba Qahroka Wa Jarat Qoodratoka Wa La Yoomkenool Firaro Min Hookoomateka, Alla-Hooma La Ajido Le-Zanoobi Ghaferaon Wa La Le-qabaa'ehi Sateran Wa La Le-Shaim Min 'Amalil Qabeehin Bil-Hoosne Moobaddelan Ghairaka Laa Ilaha Illa Anta Soobhanaka Wa Be-Hamdeka Zalamto Nafsee Wa Tajarrato Bejahli Wa Sakanto Ila Qadeeme Zikreka Lee Wa Minneka 'Alyya, Alla-Hoomma Mavlaya Kam Min Qabeehe Satarataho Wa Kam Min Fadehim Minal-Balaa'e Aqaltahoo Wa Kam Min 'Isarin Wa Kam Mim Makroohin Daf'atahoo Wa Kam Min Sanaa'in Jameelil-Jasto Ahlal-lahoo Nashratahoo, AJla-Hooma 'Azma Balaa'ee Wa Afrata Bi Soo'o Hali Wa Qasorat

Bi A'mali Wa Qa'adat Bi Aghlali Wa Habasani 'An Nafee Bo'do Amali Wa Khada 'Atanid-doonya Be-Ghorooreha Wa Nafsi Be-Kheyanateha Wa Matali Ya Syyedi Fa-As'aloka Be-Izzateka Al-Ia Yahjoba 'Anka Doaa'ee Soo'o 'Amali Wa Fe'ali Wa La Taf-zahni Be-Khafi-yo Mat-Tala'ta 'Alaihe Min Sirri Wa La Toajilni Bil-'Oqoobate 'Ala Ma 'Amiltohoo Fee Khalavati Min Soo'ay Faili Wa Isaa'a Wa Davame Tafreeti Wa Jahalati Wa Kasrate Shahvati Wa Ghafalati Wa Kin; AJJa-Hoomma Be-'lzzateka Lee Fil-Ahvaie Koolleha Ra'oofan Wa 'Alyya Fee Jamee'il-Omoore 'Atoofan Ilahi Wa Mavlaya Wa Rabbi Mal-Ii G hairoka As'aloka Kashafa Zorri Van-Nazara Fee Amree Ilahi Wa Mav-

laya Ajvaita 'Alyya Hookma Nit-taba.to Feehe Hava Nafsi Wa Lam Ahtaris Faehe Min Taz'eene 'Adoo-vee Fagharrani Be-Maa Ahva Wa As'adaho 'Ala Zalekal- Qazaa'o Fatajavazta Be-Ma Jara 'Alyya Min Zaleka Ba'za Hodoodeka Wa Khalofto Ba'za Avamireka Falakal-Hamdo 'Alyya Fee Jamge'ay Zaleka Wa La Hoojjata Lee Feema Jara 'Alyya Feehe Qazaa'oka Wa Alzamani Hookmoka Wa Balaa'oka Wa Qad Ataitoka Ya Illahi Ba'da Taqseeri Wa Israfi 'Ala Nafsee Mo'tazeran Nademam Maonkaseram MoostaqeeJam Moostaghferam Moneebam Moqirram Mooz'enam Mo'tarefal-la Ajedo Mafarram Mimma Kana Minni Wa La Mafza'an Atavaj-jahoo Illahe Fee Amri Ghaira

Qabooleka 'ozri Wa Idkhaleka Iyyaya Fee Sa'atim Mir-rahmateka. Alla-Hooma Faqbal 'Ozri Var-Ham Shiddata Zorri Wa Fokkani Min Shadde Va-Saqi Ya Rabbir-Ham Za'fa Badani Wa Riqqata Jildi Wa Diqqata 'Azmi Ya Mam Bada Khalqi Wa Zikri Wa Tarbeyati Wa Barri Wa Taghzeyati Habnj Lib-tedaa'ay Karameka Wa Salefe Barreka Bi Ya Ilahi Wa Svyedi Wa Rabbi Atoraka Mo'azzabi Be-Nareka Ba'da Tavheedeka Wa Ba'da Mantava 'Alajhe Qalbi Mim Ma'refateka Wa Laheja Behi Lesani Min Zikreka

Va'taqGdahoo Zameeri Min Hoobeka Wa Ba'da Sidqe Nav-terafi Wa Do'aaee Khaze'an Le-Roboo-bi-vateka Haihata Anta Akramo Min An Tozvve'a Mar-Rab-baitahoo Av-to-ba-'ldda Man Adnaitahoo AV Tosharreda Man Avab-baitahoo Av Toosal-lema Ilal-Bala'av Man Kafai-tahoo Wa Rahimtahoo Wa Laita Shairri Ya Syvadi Wa Ilahi Wa Mavlaya Atosal-litoonnara 'Ala Vajoohin Kharraf Le'azamateka Sajedatan Wa 'Ala

AI-sonin Nataqat Be- Tav-Heedeka Sadeqatan Wa Be-Shookreka Ma-dehatan Wa 'Ala Qoloobe Netarafat Be-Ilahi-yateka Mohaq-qeqatan Wa .Ala Zamaa'era Haval Minal 'lime Beka Hatta Sarat Khashe'atan Wa 'Ala Javareha Sa'at Ila Av-tane Ta'abbodeka Taa'e-atan

Wa Asharat Be-lstigh-fareka Mooz'anetan Ma Hakazalzanno Beka Wa La Okhbirna Be-Fazleka 'Anka Ya Karimo Ya Rabbe Wa Anta Ta'lamo Za'fi 'An Qaleelim Mim Balaa'id-doonya Wa 'Oqoobateha Wa Ma Yajri Feeha Minal-Makarehe 'Ala Ahleha 'Ala Anna Zaleka Balaa'oom Maqroohon Qaleeloom-Maksohoo Yaseeroon Baqaa'ohoo Qaseeroon Mood-datohoo Fa-Kaifa Ehtemali Le-Balaa'il-Akhirate Wa Jaleele Wa Qoo'il- Makarahe Feeha Wa Hova Balaa 'oon Ta'toolo Mooddatohoo Wa Yadoomo Maqamahoo Wa La Yokhaf-fafo 'An Ahlehe Le-Annahoo La Yakoona Ilia 'An Ghazabeka Van-teqameka Wa Sakhateka Wa Haza Ma La Taqoomo Lahoos-samavato Val-Arzo Ya Syyedi Fa-Kaifa Bi Wa Ana 'Abdokaz-za.eefooz-zaleelool-Haqeerool-Miskee-nool-Moostakeeno, Ya Illahi Wa Rabbi Wa Syyedi Wa Mavlaya Le-Iyyil-Omoore I1aika Ashkoo Wa Lama Minha

Azij-jo Wa Abkj Le-Aleemil 'Azabe Wa Shiddateh Av Le-toolil-Balaa.ay Wa Mood-datehi Fala'in Syyar-tani Fil-'Oqoobate Ma.a A.daa.eka Wa Jama'ta Bajni Wa Baina Ahle Balaa'eka Wa Farraqta Baini Wa Baina Ahib-baa'eka Fahbani, Ya Ilahi Wa Syyedi Wa Mavlaya Wa Rabbi Sabarto 'Ala 'Azabaka Fa-Kaifa Asbiro 'Ala Firaqeka Wa Habni

Sabarto 'Ala Harrenareka Fa-Kaifa Asbiro 'Anin-nazare Ila Karamateka Am Kaifa skono Fin-nare Wa Rajaa'ee 'Afooka Fa-Be'lzzateka Ya Syyedi Wa Mavlaya Ooqsimo Sadeqal-Ia'in Taraktani Nateqal-Ia-Azze-janna Ilaika Baina Ahleha Zajeejal-Ameleena Wa La-asro khanna Ilaika Soorakhal-Moostasre-kheena Wa La-Abke-yanna 'Alaika Bookaa'al-Faqedeena Wa La 'Nade-yannaka Aina Koonta Ya Vali-yal Mo'meneena Ya Ghayate Amalil' Arefeena Ya Gheyasal-Moostaghee-seena Ya Habeeba Qoloobis-Sadeqeena Wa Ya Ilahal 'Alameena Afatoraka Soobhanaka Ya Ilahi Wa Be-Hamdeka Tasma'o Feeha Savta 'Abdim Mooslemin 'Soojena Feeha Be-Mokhalafatehi Wa Zaka Ta'ma 'Azabeha Be-Ma'si-yatehi Wa Hoobesa Baina Atmaqeha Be-Joprmehi Wa Jareerateha, Wa Hova Yoozij-jo Ilaika Zajeeja Mo'am-melin Le-Rehmateka Wa Yoonadeeka Be-Iesane Ahle Tavheedeka Wa Yatavas-salo Ilaika Be-Roboobi-yateka Ya Mavlaya Fa kaifa Yabqa Fil' Azabe Wa Hova Yarjoo Ma Salafa Hilmeka Wa Raf'ateka Wa Rahmateka Am Kaifa Too-Iemohoon-Naro Wa Hova Yamolo Fazlaka Wa Rahmateka Am Katfa Yoh-reqohoo

Lahabooha Wa Anta Tasma'o Savtahoo Wa Tara Maka-nahop Am Kaifa Yashtamelo 'Alaihe Zafeeroha Wa Anta Ta'lamo Za'fahoo Am Kaifa Yata-gha1-ghelo Baina

Atbaqeha Wa Anta Ta'lamo Sjdqahoo Am Kaifa Tazjo-rohoo Zabani-yatoha Wa Hova Yoonadeeka Ya Rabbahoo Am Kaifa Yarjoo Fazleka Fee 'Onoqehi Minha Fa-tat-rokohoo Feeha Haihata Ma Zalekazz-anno Beka Wa Lal-Ma'roofo Min Fazleka Wa La Mooshbehool-Lema 'Amalto Behil-Movahhedeena Mim Birreka Wa Ehsaneka Fa-bil-yaqeene Aqta'o Lav La Ma Hakamta Behi Min Ta'zeebe Jahedeeka Wa Qazaita Behi Min

Ekhlade Mo'anedeeka Laja'altan Nahara Koollaha Bar-davn Wa Salamavn Wa Ma Kanat Le-Ahadin Feeha Maqar-ravn Wa La Meqamal-la-Kinnaka Taqaddasat Asmaa'oka Aqsamta An Tamla-aha Minal-Kafereena Minal-Jinnate Vannase Ajma'eena Wa An Tookhal-lido Feehal-Mo'anedeena Wa Anta Jalla Sanaa'oka Qoolta Moo-btade'an Wa Ta-tavvalta Bil-In.ame Mootakarreman Afaman Kana Mo'menan Kaman Kana Faseqal-La

Yas-ta-oona Ilahi Wa Syyedi Fa-As'aloka Bil-Qoodratillati Qaddar- Taha Bil-Qazi-yatil-Iati Qaddar-Taha Wa Bil-Qazi-yatil-Iati Hatam-taha Wa Hakamtaha Wa Ghalabta Man 'Alaihe Ajraitaha An Tahaba Lee Fee Hazehil-Iai-Iate Wa Fee Hazehis-Sa'ate Koolla Joormin Ajramtohoo Wa Koolla Zambin Az-nab-tohoo Wa Koolla Qabeehin Asrar-tohoo Wa Koolla Jahlin 'Amil-tohoo Katam-tohoo Av A'lan-tohoo Akh-fal-tohoo Av Azhar-tohoo Wa Koolla Syye'atin Amarta Be-lsbaqehal-Kiramal-Katebeenal-lazeena Vak-kal-ta-hdom Be-Hifze Ma Yakoona Minni Wa Ja'alta-hoom Shohoodan 'Alyya Ma'a Javarehi Wa Koonta Antar-Raqeeba 'Alyya Min Varaa'ehim Vash-shaheda lema Khafe-ya 'An- hoom Wa Be-Rahmateka Akhfai-tahoo Wa Be-Fazleka Satar-tahoo Wa An Tavaffira Hazzi Min Koolle Khairin Toonzelohoo Av Ehsanin Toofzelohoo Av Birrin Tan-

shorohoo Av Rizqin Basat-taho Av Zambin Taghferohoo Av Khata'in Tastorohoo, Ya Rabbe, Ya Rabbe Ya Rabbe Ya Ilahi Wa Syyedi Wa Mavlaya Wa Maleka Riqqi Ya

Mam Be-Yadehi Nasi-yati Ya Aliman Be-Zorri Wa Maskalani Ya Khabiran Be-Faqri Wa Faqati, Ya Rabbe Ya Rabbe, Ya Rabbe As'aloka Be-Haqqeka Wa Qood-seka Wa A'zame Sifateka Wa Asmaa'eka An Taj'al Av-Qati Fil-Iaile Vau-Nahare Be-Zikreka Ma'mooratavn Wa Be-Khizmateka Mavsoo-latavn, Wa A'mali 'Indaks Maqboolatan- Hatta Takoona A'mali Wa Avradi Koollaha Virdavn Vahedan Wa Hali Fee Khid-mateka Sarmadan, Ya Syyedi, Ya Man 'Alaihe Mo'av-vali, Ya Man Ilaihe Shakavto Ahvali, Ya Rabbtl, Ya Rabbe, Ya Rabbe Qav-ve 'Ala Khid-mateka Javarehi Vash-dood 'Alal 'Azimate Javanehi Vahab Li-yal- jadde Fee Khash-yateka Vad-davame Fil-Itte-sale Be-Khid-mateka Hatta Asraha Ilaika Fee Maya-deenis-Sabeqeena Oosre'a Ilaika Fil Moobadereena Va3h-taqa lla aoorbeka Fil-Mooshtaqeena Wa Adnoova Minka Donov-val-Mookhleseena Wa Ahfaka Makhafatal-Mooqeneena Vaj-tama'a Fee Javareka Ma'al-Mo'meneena, Alla-Hoomma Wa Man Aradani Be-Soo'jn Fa-aridho Wa Man Kadani Fakjdha Vaj'alni Min Ahsane 'Ibadeka Naseeban 'Indaka Wa Aqra-Be-him Manzelatam Minka Wa Akhze-him Zaal-fatal-Iadajka Fa-Innahoo La-Yanalo Zaleka tlla Be-Fazleka Wa Jodani Be-Joodeka Va'tif 'Alyya Be-Maj-deka Vah-tizni Be-Rahmateka Vaj'al lasani Be-Zikreka Lahejan Wa Qalbi Be-Hoobbeka Mootamyyeman Wa Manna Be-Hoosne Ijabateka Wa Aqilni 'Asratj Vaghfirli Zallati Fa Innaka Fazaita 'Ala 'lbadeka Be-Ibadateka Wa Amarta-hoom Be-Doaa'eka Wa Zaminta lahomaal-Ijabata Fa-Ilaika Ya Rabbe Nasabta Vaj-heya Wa Ilaika Ya Rabbe Madad-to Yade-ya Fa-Be-'lzzatekas- Tajib lee Doaa'ee Wa Ballighni Moonaya Wa la Taq-Ta'Min Fazleka Rajaa'ee Ya Saree'oor-Reza Igh-fir lemal-La Yamlekood-doaa'a Fa-Innaka Fa.alool-lema Tashaa'o Ya Manis-mohoo Davaa'oon Wa Zikrohoa Shlfaa'aan Wa Ta'atohoo 'Ghenan Irham-Mar Rasa Malehir-Rajaa'o Wa Silaho-hool-Bookaa'o Ya Sabeghan-Ne'amay Ya Dafe'anneqamay Ya Nooral-Mastav-Heshgena Fiz-zolame Ya 'Alemal-la-Ya'lama Salle 'Alaa Mohammadin Wa Aale Mohammadin Vaf'al Bi Ma Anta Ahlohoo Wa Sal-Ial-Iaho 'Ala Rasoalehi Val-A'immatil Mayamgena Min Alehi Wa SalJam Tasleeman Kaseeran

LEAVE A REPLY