Home Duaa(Supplications) Imam Zein Al-Abideen's supplication in seeking needs from Allah

Imam Zein Al-Abideen's supplication in seeking needs from Allah

O Allah,

O ultimate object of needs!

O He through Whom requests are attained!

O He Whose favors are not bought by prices!

O He Who does not blur His blessings by asking for gratitude!

O He along with Whom nothing is needed and without Whom nothing can be done!

O He toward Whom desire is ever directed and never turned away!

O He Whose treasuries cannot be exhausted by demands!

O He Whose wisdom cannot be altered by any means!

O He from Whom the needs of the needy are never cut off!

O He Who is not distressed by the supplications of the supplicators!

Thou hast lauded Thyself for having no need for Thy creatures,

and it suits Thee to have no need for them,

and Thou hast attributed to them poverty,

and it suits them to be poor toward Thee.

So, he who strives to remedy his lack through what is with Thee,

and wishes to turn poverty away from himself through Thee,

has sought his need and request in the right place

But he who turns in his need toward one of Thy creatures,

or assigns the cause of its being granted to other than Thee,

has exposed himself to deprivation

and deserves to miss Thy beneficence.

O Allah,

I have a need of Thee:

My efforts have fallen short of it,

and my stratagems have been cut back before reaching it.

My soul induced me to present it to him who presents his needs to Thee and can do nothing without Thee in his requests, but this is one of the slips of the offenders, one of the stumbles of the sinners!

Then, through Thy reminding me, I was aroused from my heedlessness, through Thy giving success, I stood up from my slip,

and through Thy guidance, I returned and withdrew from my stumble.

I said:

Glory be to my Lord!

How can the needy ask from the needy?

How can the destitute beseech the destitute?

So I went straight to Thee, my God, in beseeching,

and I sent Thee my hope with trust in Thee.

I came to know that

the many I request from Thee are few before Thy wealth,

the weighty I ask from Thee is vile before Thy plenty;

Thy generosity is not constrained by anyone's asking,

Thy hand is higher in bestowing graces than every hand!

O Allah,

so bless Muhammad and his Household,

take me through Thy generosity

to Thy gratuitous bounty

and take me not through Thy justice

to what I deserve!

I am not the first beseecher to beseech Thee

and Thou bestowed upon him,

while he deserved withholding;

nor am I the first to ask from Thee

and Thou wast bounteous toward him,

while he merited deprivation.

O Allah,

bless Muhammad and his Household,

respond to my supplication,

come near my call,

have mercy on my pleading,

listen to my voice,

cut not short my hope for Thee,

sever not my thread to Thee,

turn not my face in this my need,

and other needs,

away from Thee,

attend for my sake to

the fulfillment of my request,

the granting of my need,

and the attainment of what I have asked,

before I leave this place

through Thy making easy for me the difficult

and Thy excellent ordainment for me in all affairs!

Bless Muhammad and his Household

with a permanent, ever-growing blessing,

whose perpetuity has no cutting off

and whose term knows no limit,

and make that a help to me

and a cause for the granting of my request!

Thou art Boundless, Generous!

And of my needs, My Lord, are such and such.

"HERE YOU SHOULD STATE YOUR NEEDS,

THEN PROSTRATE YOURSELF,

AND SAY IN YOUR PROSTRATION"

Thy bounty has comforted me,

and Thy beneficence has shown me the way,

So I ask Thee by Thee

and by Muhammad and his Household

(Thy blessings be upon them)

that Thou sendest me not back in disappointment!

Transliteration

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU FEE T'ALABIL-H'AWAAA-IJI ILAAL-LAAHEE TAA'ALAA

AL-LAAHUM-MA

YAA MUNTAHAA MAT'-LABIL-H'AAJAAT

WA YAA MAN I'NDAHOO NAY-LUT'-T'ALIBAAT

WA YAA MAL-LAA YABEEU' NIA'MAHOO BIL-ATH-MAAN

WA YAA MAL-LAA YUKAD-DIRU A'T'AAYAAHOO BIIAM-TINAAN

WA YAA MAY-YUS-TAGH-NAA BIHEE WA LAA YUS-TAGH-NAA A'N-H

WA YAA MAY-YUR-GHABU ILAY-HEE WA LAA YUR-GHABU A'N-H

WA YAA MAL-LAA TUF-NEE KHAZAAA-INAHUL-MASAAA-IL

WA YAA MAL-LAA TUBAD-DILU H'IK-MATAHUL-WASAAA-IL

WA YAA MAL-LAA TANQAT'IU' A'N-HOO H'AWAAA-IJUL-MUH'-TAAJEEN

WA YAA MAL-LAA YUA'N-NEEHEE DUA'AAA-UD-DAAE'EN

TAMAD-DAH'-TA BIL-GHANAAA-I A'N KHAL-QIK

WA ANTA AH-LUL-GHINAA A'N-HUM-

WA NASAB-TAHUM ILAAL-FAQ-R

WA HUM AH-LUL-FAQ-RI ILAY-K

FAMAN H'AAWALA SAD-DA KHAL-LATIHEE MIN I'NDIK

WA RAAMA S'AR-FAL-FAQ-RI A'N-NAF-SIHEE BIK

FAQAD T'ALABA H'AAJATAHOO FEE? MAZ'AAAN-NIHAA

WA ATAA T'ILABATAHOO MIW-WAJ-HIHAA

WA MAN TAWJ-JAHA BIH'AAJATIHEEE ILAAA AH'ADIM-MIN KHAL-QIKA

AW JAA'LAHOO SABABA NUJ-H'IHAA DOONAKA

FAQAD T-TAA'R-RAZ''A LIL-H'IR-MAAN

WAS-TAH'AQ-QA MIN I'NDIKA FAW-TAL-IH'-SAAN

AL-LAAHUM-MA WA LEEE ILAY-KA H'AAJAH

QAD QAS'-S'ARA A'N-HAA JUH-DEE

WA TAQAT'-T'AA'T D-DOONAHAA H'EEALEE

WA SAW-WALAT LEE NAF-SEE RAF-A'HAAA ILAA

MAY-YAR-FAU' H'AWAAA-IJAHOOO ILAY-KA

WA LAA YAS-TAGH-NEE FEE T'ALIBAATIHEE A'NKA WA HEE

ZAL-LATUM-MIN ZALALIL-KHAAT'I-EEN

WA A'TH-RATUM-MIN A'THARAATIL-MUD'-NIBEEN

THUM-MA ANTABAH-TU BITAD'-KEERIKA LEE MIN GHAF-LATEE

WA NAHAZ''-TU BITAW-FEEQIKA MIN ZAL-LTEE

WA RAJAA'-TU WA NAKAS'-TU BITAS-DEEDIKA A'N A'TH-RATEE

WA QUL-TU: SUB-H'AANA RAB-BEE

KAY-FA YAS-ALU MUH'-TAAJUM-MUH'-TAAJAA?

WA AN-NAA YARGHABU MUA'-DIMUN ILAA MUA'-DIMIN?

FAQAS'AT-TUKA YAAA ILAAHEE BIR-RAGH-BAH

WA AW-FAT-TU A'LAY-KA RAJAAA-EE BITH-THIQATI BIK

WA A'LIM-TU

AN-NA KATHEERA MAAA AS-ALUKA YASEERUN FEE WUJ-DIK

WA AN-NA KHAT'EERA MAAA AS-TAW-HIBUKA H'AQEERUN FEE WUS-I'K

WA AN-NA KARAMAKA LAA YAZ''EEQU A'N SOO-AALI AH'AD

WA AN-NA YADAKA BIL-A'T'AAYAAA AA'-LAA MIN KUL-LI YAD

AL-LAAHUM-MA FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA AH'-MIL-NEE BIKARAMIKA A'LAAT-TAFAZ''-Z''UL

WA LAA TAH'-MIL-NEE BIA'D-LIKA A'LAALIS-TIH'-QAAQ

FAMAAA ANA BIW-WALI RAAGHIBIR-RAGHIBA ILAY-KA FAAA'-T'AY-TAHOO WA HUWA YAS-TAH'IQ-QUL-MAN-A'-

WA LAA BIW-WALI SAAA-ILIN SAALAKA FAAF-Z''AL-TA A'LAY-HEE WA HUWA YAS-TAW-JIBUL-H'IR-MAAN

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA KUL-LIDUA'AA-EE MUJEEBAA

WA MIN-NIDAAA-EE QAREEBAA

WA LITAZ''AR-RUE'E RAAH'IMAA

WA LIS'AW-TEE SAAMIA'A

WA LAA TAQ-T'AA' RAJAAA-EE A'NK

WA LAA TABUT-TA SABABEE MINK

WA LAA TUWAJ-JIH-NEE FEE H'AAJATEE HD'IHEE WAGHAY-RIHAAA ILAA SIWAAK

WA TAWAL-LANEE

BINUJ-HEE T'ALIBATEE

WA QAZ''AAA-I H'AAJATEE

WA NAY-LI SOO-LEE

QAB-LA ZAWAALEE A'M-MAW-QIFEE HAD'AA

BITAY-SEERIKA LEEAL-A'SEER

WA H'US-NI TAQ-DEERIKA LEE FEE JAMEEI'L-UMOOR

WA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

S'ALAATAN DAAA-IMATAN-NAAMEEAH

LAA ANQIT'AAA' LIABADIHAA

WA LAA MUNTAHAA LIAMADIHAA

WAJ-A'L D'ALIKA A'W-NAL-LEE

WA SABABAL-LINAJAAHEE T'ALIBATEE

IN-NAKA WAASIU'N KAREEM

WA MIN H'AAJATEE YAA RAB-BI KAD'AA WAKAD'AA

(WA TAD'-KURU H'AAJATAKA THUM-MA TAS-JUDU WATAQWLU FEE SUJOODIKA)

FAZ''-LUKA AAANASANEE

WA IH'-SAANUKA DAL-LANEE

FAAS-ALUKA BIKA WA BMUH'AM-MADIW-WA AAALIHEE S'ALAWAATUKA A'LAY-HIM AL-LAA TARUD-DANEE KHAAA-IBAA

Arabic Text

.

.

.

.

: !

ϡ .

.

.

ǡ ǡ .

: .

LEAVE A REPLY